Menu
Your Cart

Všetky stromy máme ihneď k odoslaniu. Dodanie je rýchle a bezpečné, bez poškodenia rastlín.

Obchodné podmienky

Obchodné a dodacie podmienky

Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom eshopu www.tutifruti.sk jeTutifruti s.r.o., Dolná ulica 77/33, 92202 Krakovany, Slovensko

Predávajúcim je:

Tutifruti s.r.o.

Dolná ulica 77/33
92202 Krakovany
Slovensko

IČO: 55081207
DIČ: 2121862336

NIE SME PLATCAMI DPH

Registrácia: Okresný úrad Piešťany

Číslo živnostenského registra: 230-22022

Email: shop@tutifruti.sk,shop@tutifruti.at

Kupujúcim - Je každý návštevník eshopu, ktorý nakupuje výrobky a produkty na eshope www.tutifruti.sk  . Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Kupujúcim je aj osoba, ktorá je podnikateľským subjektom, podnikajúcim na základe živnostenského oprávnenia a tovar kupuje za účelom jeho ďalšieho predaja.

Eshop – je verejný počítačový systém umiestnený na verejnej sieti internet, ktorý umožňuje kupujúcim objednávať tovary a produkty.

Tovar – sú všetky produkty zverejnené na internetovej stránke www.tutifruti.sk

Objednávka - vzniká výberom tovaru, kompletným  vyplnením objednávkového formulára, pri plate kartou, zaplatením cez platobnú bránu Trustpay. Spotrebiteľ komunikuje s predávajúcim prostredníctvom emailu shop@tutifruti.sk

Ceny – všetky ceny pri produktoch sú konečné. Prevádzkovateľ eshopu nie je platca DPH. Predávajúci je povinný zaplatiť cenu uvedenú na stránke produktu v momente vytvorení objednávky.

 

Objendávka

Kupujúci prostredníctvom eshopu objednáva rastliny vytvorením objednávky. Môže tak urobiť ako hosť , alebo po registrácii. Pre kompletné vyplnenie musí objednávajúci zadať meno, adresu, email, telefónne číslo. Ak si zákazník želá inú adresu dodania, ktorá je iná ako fakturačná adresa vyplní aj tú.

Kupujúci môže objednávku zaslať aj prostredníctvom emailu shop@tutifruti.sk ale musí do emailu uviesť: meno, adresu, telefónne číslo, názov produktu a požadované množstvo. Potvrdenie objednávky príde kupujúcemu prostredníctvom emailu. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v eshope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky eshopom. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Za overenie sa pokladá možnosť spätného kontaktovania kupujúceho na danom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu predávajúci povinný vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa zrušenia jeho objednávky. Ak si kupujúci v objednávke zvolil ako spôsob platby "Bankový prevod vopred"/ “Platba kartou“ je kupujúci povinný vykonať platbu na základe údajov, ktoré sa mu zobrazia ihneď po vytvorení a odoslaní objednávky. Po zaevidovaní úhrady je predávajúci povinný kupujúcemu zaslať daňový doklad, formou automatického emailu zo systému. V prípade, že predávajúci nezaznamená zo strany kupujúceho úhradu na základe spôsobu  v termíne do 3 dní od vytvorenia objednávky, predávajúci zašle kupujúcemu automatické upozornenie. V prípade, že predávajúci nezaznamená zo strany kupujúceho úhradu za jeho objednávku ani po zaslaní automatického upozornenia, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a prijatú objednávku stornovať

Platobné podmienky

Za produkty v našom eshpe je možné platiť nasledovne :

Platba prevodom na účet – spotrebiteľ zaplatí po vytvorení objednávky podľa pokynov.

Platba kartou- spotrebiteľ zaplatí po vytvorení objednávky cez platobnú bránu Trust-pay.

  

 Dodacie podmienky

Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

 Kuriérskej spoločnosti Gls- kupujúci berie na vedomie ,že tovar ktorý odosielame sú živé rastliny. Rastliny odosielame po obdržaní objednávky pri platbe Kartou/ Bankovým prevodom – na druhý deň od prijatia platby. Najneskôr do 5 dní . Rastliny odosielame od pondelka do stredy. Dodacia doba je zvyčajne 2-4 dni obdržaní balíka kuriérskou spoločnosťou. Rastliny odosielame od 1.marca do 30 novembra – záleží od poveternostných vplyvov. Predávajúci je povinný zabaliť tovar tak, aby nedošlo k poškodeniu , alebo znehodnoteniu tovaru pri preprave. Kupujúci, je povinný tovar skontrolovať, hlavne či nedošlo k poškodeniu obalu  a kompletnosť zásielky. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie  tovaru.

.

Dopravné a balné- cenu za dobierku vypočíta systém podľa váhy. Poštovné nájdete v sekcii „Podmienky doručenia“. Balné si neúčtujeme.

Ceny- ceny za tovar uvedený na eshope www.tutifruti.sk sú platné v čase objednania, nezahŕňajú cenu za dopravu. Nie-sme platcami DPH. Ako doklad slúži faktúra, ktorá je zákazníkovi poslaná elektronicky aj v papierovej podobe. Faktúra slúži aj ako dodací a záručný list. Záručná lehota na pravosť odrody je 2 roky. Tovar je do úplného uhradenia v majetku predávajúceho.

Storno kúpnej  zmluvy- kupujúci má právo stornovať objednávku pri tovare, ktorý je štandardne zaradený v ponuke predajcu do 24 hodín od odoslania objednávky a to bez storno poplatku. Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v platnom znení alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Tovar musí doručiť predávajúcemu na vlastné náklady a ak vznikne mechanické poškodenie tovaru , alebo poškodenie pri nesprávnej manipulácii ,alebo zlou starostlivosťou, kupujúci musí uhradiť plnú cenu za tovar.

 

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, najmä ak bolo spôsobené neúmyselne, prostredníctvom kuriérskej služby, alebo tzv. vyššou mocou. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené kupujúcim a to poškodením rastlín nevhodnou starostlivosťou, nevhodnou manipuláciou, nerešpektovaním odporúčaných pestovateľských pravidiel a za poškodenie rastlinného rastlín živelnou pohromou.

Ochrana osobných údajov Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu Matej Hornák nakladá s osobnými údajmi v súlade pravidlami spracúvania osobných údajov stanovenými nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Týmto prehlasujem a zaväzujem sa, že zverené osobné údaje nebudem poskytovať tretej osobe. Zákazníkom umožňujem prístup k osobným údajom ktoré ukladám v databáze. Na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymažem z databázy v súlade s právom zabudnutia.

Copyright- obsah e-shopu www.tutifruti.sk  je chránený autorskými právami. Všetky práva, vrátane prekladu a rozmnožovania obsahu alebo jeho častí vyžadujú písomný súhlas majiteľa.